Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Hermens Van Spanje Advocaten.

Artikel 2:

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hermens Van Spanje Advocaten.

Artikel 3:

Hermens Van Spanje Advocaten is een vennootschap die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse orde van advocaten worden gesteld.

Artikel 4:

Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

Artikel 5:

Iedere aansprakelijkheid van Hermens Van Spanje Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Artikel 6:

Hermens Van Spanje Advocaten zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Hermens Van Spanje Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Hermens Van Spanje Advocaten aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 7:

Hermens Van Spanje Advocaten zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld, of in geval dat sprake is van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, de hiervoor benodigde stukken (met name de toevoeging) is ontvangen. De hoogte ervan zal door Hermens Van Spanje Advocaten in redelijkheid worden vastgesteld.

Artikel 8:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Hermens Van Spanje Advocaten dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Hermens Van Spanje Advocaten jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de BTW kosten die Hermens Van Spanje Advocaten namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt in rekening gebracht ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen kosten zoals papier, porti, telefoon, fax, kopieer- en E-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de orde van advocaten.

Artikel 9:

Hermens Van Spanje Advocaten zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10:

Hermens Van Spanje Advocaten zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

Artikel 11:

Hermens Van Spanje Advocaten is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Hermens Van Spanje Advocaten hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

Artikel 12:

Hermens Van Spanje Advocaten is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.

Artikel 13:

Hermens Van Spanje Advocaten is gerechtigd de inhoud van een door een advocaat gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.

Artikel 14:

Ons kantoor heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachtenfunctionaris (de klachtenfunctionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien dit niet tot een oplossing leidt wordt de klacht in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris, die de cliënt binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk een reactie geeft en hem daarbij eventueel in overweging kan geven de klacht onder de aandacht te brengen van de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Indien u van mening bent, dat de geboden oplossing niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Nadere informatie over deze klachtprocedure kunt u aanvragen bij de advocaat die uw zaak behandelt, dan wel bij de klachtfunctionaris. U kunt uw klacht ofwel mondeling op ons kantoor dan wel schriftelijk op onze website indienen.

Artikel 15:

De rechtsverhouding tussen Hermens Van Spanje Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

De op deze site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Hermens Van Spanje Advocaten. Hermens Van Spanje Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door Hermens Van Spanje Advocaten worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hermens Van Spanje Advocaten kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Mocht u op deze site een onvolkomenheid aantreffen, dan stellen wij het bijzonder op prijs als u ons daar door middel van een emailbericht op de hoogte brengt.